Co je předmětem pojištění

Předmětem pojištění je:

  1. trvale obývaný rodinný dům včetně jeho stavebních součástí, příslušenství a přípojek, (dále jen „rodinný dům“) nebo
  2. přechodně obývaná rekreační budova včetně jejích stavebních součástí, příslušenství a přípojek, (dále jen „rekreační budova“), (dále jen „hlavní budova“).
  3. Podnikatelské objekty (on-line expresně do výše 5.000.000,- Kč), ostatní po vzájemné komunikaci.

Předmětem pojištění může být i hlavní budova ve výstavbě; jde-li o pojištění rodinného domu ve výstavbě, podmínka trvalého obývání neplatí.

Předmětem pojištění jsou dále:

  1. stavební materiál,
  2. věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti,
  3. dočasné objekty zařízení staveniště potřebné k výstavbě hlavní budovy,(dále jen „movité věci“).

Jde o movité věci, které jsou majetkem pojištěného, a dále o cizí movité věci, jež pojištěný oprávněně užívá.

Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění je dále soubor ostatních budov a staveb včetně všech stavebních součástí, příslušenství a přípojek. Jde o věci, které se nacházejí na pozemku náležejícím k hlavní budově (dále jen „ostatní objekty“). Předmětem pojištění mohou být i ostatní objekty ve výstavbě.                 

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI