Další rizika

Je-li tak ujednáno, oprávněné osobě dále vznikne právo na pojistné plnění, byla-li škoda na pojištěné věci způsobena:

  1. krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
  2. loupeží, (dále jen „odcizení“).
  3. byla-li škoda na pojištěné věci způsobena úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (dále jen „vandalismus“).

Pojištění pro případ odcizení se vztahuje i na poškození nebo zničení:

  1. pojištěné věci, které vzniklo jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci,
  2. zábranných prostředků, které chrání pojištěnou věc před odcizením, vzniklo-li jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci.

Pojištění pro případ vandalismu se vztahuje pouze na škody vzniklé:

  1. uvnitř budovy, překonal-li pachatel překážky zabraňující vstupu do budovy,
  2. jakýmkoli způsobem, pokud byl pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když pachatel nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta.


                 

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI