Pojistné plnění

Pojistné plnění u pojištění nemovitosti je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí.

Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného plnění. V pojištění odpovědnosti za škody se pojistné plnění vyplácí poškozenému po odečtení spoluúčasti od celkové výše pojistného plnění. Celkovou výší pojistného plnění se rozumí plnění, na které vznikl nárok podle všech podmínek pojistné smlouvy, před odečtením spoluúčasti.

Byla-li nemovitost pojištěna na novou cenu, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil v případě:

  • zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci a sníženou o cenu využitelných zbytků,
  • poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci a sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,

Byla-li nemovitost pojištěna pojištěna na časovou cenu, vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil v případě:

  • zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci a upravenou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení věci (např. opravou, modernizací) z doby před pojistnou událostí a o cenu využitelných zbytků,
  • poškození pojištěné věci částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci a upravenou o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo zhodnocení nahrazovaných částí z doby před pojistnou událostí a o cenu využitelných zbytků nahrazovaných částí,


                 

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI