Na jaká rizika lze nemovitost pojistit

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci:

 1. požárem a jeho průvodními jevy,
 2. výbuchem,
 3. úderem blesku,
 4. nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 5. povodní nebo záplavou,
 6. vichřicí,
 7. krupobitím,
 8. sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin,
 9. zemětřesením,
 10. tíhou sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova,
 11. nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, nebyl-li v době nárazu dopravní prostředek řízen nebo provozován pojištěným nebo pojistníkem,
 12. pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc,
 13. kapalinou unikající z vodovodních zařízení nebo médiem vytékajícím z hasicích zařízení; jde-li o pojištění budovy, pojištění se dále vztahuje na případy poškození nebo zničení:
  • potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, ii) kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu
  • zamrznutím kapaliny v nich, (dále jen „živelní pojistná nebezpečí“).


                 

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI